wodociągiPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu rozpoczęło swoją działalność 16 października 1996 roku, jednak pierwsze systemy wodociągowe powstały na tych terenach już pod koniec XVIII wieku. Spółka obejmuje swym działaniem teren miasta i gminy Morąg, a do jej głównych zadań należy: zaopatrzenie mieszkańców i podmiotów gospodarczych w wodę odbiór i oczyszczanie ścieków odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych za pomocą specjalistycznego sprzętu, np.: samochodu wysokociśnieniowego KAISER, samochodu CW-5 lub kamery do wizualizacji sieci wykonawstwo w zakresie budowy sieci, przyłączy i instalacji wod.-kan. a konserwacja i naprawa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

wodociągi Spółka posiada: 332 km sieci wodociągowych, 138 km sieci kanalizacyjnych, siedem ujęć wody, 18 studni głębinowych, 99 przepompowni ścieków i trzy oczyszczalnie ścieków. W latach 2007-2009 została zmodernizowana stacja uzdatniania wody. Zastosowano technologię Calligen, dzięki czemu proces uzdatniania wody zbliżony jest do naturalnego i odbywa się bez udziału jakichkolwiek reagentów. Jakość wody jest teraz dużo lepsza, a odbiorcy mogą być spokojni o ciągłość jej dostaw. W ramach dokonanych remontów odnowiono również, będący pod opieką konserwatora, budynek SUW. W 2010 roku opracowano koncepcję modernizacji i rozbudowy instalacji oczyszczalni ścieków w Jędrychówku, a w 2015 roku zakończono prace i podpisano protokół odbioru końcowego robót. Zmodernizowana oczyszczalnia spełnia wszystkie obowiązujące normy co do jakości ścieków oczyszczonych. Zrealizowana inwestycja pozwala na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej i osadowej na terenie oczyszczalni poprzez termofilową hydrolizę osadów oraz suszarnie słoneczne. Było ona możliwa dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. PWiK w Morągu był beneficjentem przedsięwzięcia, a instytucją wdrażającą Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.