18.09.2019

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Maliniak, gmina Morąg, obręb Maliniak Dz. nr 70/1, 70/3, 71/2, 72/2”

Dokument ogłoszenia do pobrania

Informacja z postępowania przetargowego w trybie zamówienia sektorowego „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Maliniak, gmina Morąg, obręb Maliniak Dz. nr 70/1, 70/3, 71/2, 72/2,”.

1. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zamówienia 8 500 000,00 zł netto
2. Ofertę na wykonanie zadania złożyła firma: Proffico Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 84/92/72; 00-514 Warszawa, oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia 8 095 000,00 zł netto, kwota brutto 9 956 850,00 zł podatek VAT 23%. Gwarancja 60 miesięcy na roboty budowlane, 36 miesięcy na maszyny i urządzenia liczony od dnia odbioru końcowego. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia - od dnia zawarcia umowy. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia - 18 miesięcy od daty protokolarnego przekazania placu budowy. Warunki płatności zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowy realizacji robót sporządzony zgodnie z pozycjami zawartymi w „Tabeli wartości elementów scalonych” złożonej wraz z ofertą.

22.08.2019

ZMIANY SIWZ oraz pytania dotyczące SIWZ wraz z odpowiedziami zamawiającego

Dokument ogłoszenia do pobrania

14.08.2019

Ogłoszenie przetargu na przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Maliniak gm. Morąg, obręb Maliniak Dz. nr 70/1; 70/3; 71/2; 72/2

Dokument ogłoszenia do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane

Dokument ogłoszenia do pobrania

Załączniki do w/w specyfikacji spakowane do formatu zip

Załączniki nr 15

Dokument ogłoszenia do pobrania

Załączniki nr 16

Dokument ogłoszenia do pobrania

Załączniki nr 17

Dokument ogłoszenia do pobrania

Załączniki nr 18

Dokument ogłoszenia do pobrania

13.08.2019

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego CW-5 do czyszczenia wpustów ulicznych i asenizacji

Dokument ogłoszenia do pobrania