03.06.2024

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, którzy złożyli oferty, ofertach odrzuconych

ogłoszenie do pobrania

30.04.2024

Wyjaśnienia i odpowiedzi do ogłoszonego przetargu na przebudowę stacji uzdatniania wody w miescowości Bożęcin i Chojnik

ogłoszenie do pobrania

16.04.2024

Ogłoszenie przetargu na przebudowę stacji uzdatniania wody w miescowości Bożęcin i Chojnik

ogłoszenie do pobrania

15.01.2024

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Morągu odwołuje przetarg na sprzedaż nieruchomości działek w obrębie miejscowości Bramka

ogłoszenie do pobrania

14.12.2023

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości działka 148/8

ogłoszenie do pobrania

14.12.2023

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości działka 148/9

ogłoszenie do pobrania

14.12.2023

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości działka 148/10

ogłoszenie do pobrania

14.12.2023

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości działka 148/11

ogłoszenie do pobrania

17.11.2022

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu VW Furgon T4

ogłoszenie do pobrania

21.03.2022

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niruchomości gruntowej zabudowanej w Żabim Rogu

ogłoszenie do pobrania

20.01.2022

Ogłoszenie w sprawie wzmożonych zachorowań na Covid 19 i wynikającymi z tego obostrzeniami

ogłoszenie do pobrania

03.01.2022

Cennik za usługi techniczne, sprzętowo – transportowe i montażowe

ogłoszenie do pobrania

27.09.2021

OGŁOSZENIE O TARYFIE DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ogłoszenie do pobrania

26.07.2021

Ogłoszenie o I przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu cięzarowego do 3,5 t marki Gaz

ogłoszenie do pobrania

14.07.2021

Zmiana dezyzja w sprawie dotyczącej jakości wody w wodociągu publicznym Łączno

ogłoszenie do pobrania

13.07.2021

Prezes PWiK w Morągu ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bogaczewie

ogłoszenie do pobrania

28.06.2021

Ceny i stawki za wodę i odprowadzanie ścieków obowiązujące w okresie od 1-07-2021 r. do zatwierdzenia nowych stawek opłat za wodę i ścieki

cennik pobrania

24.06.2021

Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie

Komunkat do pobrania

01.04.2021

I przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż koparko – ładowarki marki Fiat FB 100.2 rok. prod. 2002

Dokument ogłoszenia do pobrania

Wzór dokumentu do zgłoszenia oferty

Dokument ogłoszenia do pobrania

31.03.2021

Odwołanie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż koparko ładowarki Fiat FB.100.2

Dokument ogłoszenia do pobrania

23.03.2021

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym (była hydrofornia) w Bogaczewie

Dokument ogłoszenia do pobrania

22.03.2021

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż koparko ładowarki Fiat FB.100.2

Dokument ogłoszenia do pobrania

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż pojazdu

Dokument ogłoszenia do pobrania

04.01.2021

Wykaz stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w okresie 36 miesięcy

Dokument ogłoszenia do pobrania

16.10.2020

Zapytanie ofertowe na zakup koparko-ładowarki

Dokument ogłoszenia do pobrania

21.07.2020

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym

Dokument ogłoszenia do pobrania

12.03.2020

Ogłoszenia z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienia się na terytorium RP koronawirusa

Dokument ogłoszenia do pobrania

Treśc ogłoszenia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Morągu informuje, że z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie się na terytorium RP koronawirusa, mając na uwadze obowiązek ciągłej gotowości naszych służb w dostarczaniu wody oraz odbiorze ścieków wdraża szczególne środki ostrożności i podjęło decyzje o nie przyjmowaniu petentów w siedzibie naszego Przedsiębiorstwa w okresie od dnia 13.03.2020 r. do 31.03.2020 r.. Wszelkie sprawy dotyczące: zgłoszeń awarii, podawania odczytów stanów wodomierzy, odbioru ścieków, przepływu dokumentów, itp. będą odbywać się telefonicznie i drogą mail. Rachunki za dostarczanie wody oraz odbiór ścieków będą dostarczane w formie listownej lub na adres email (po telefonicznym podaniu adresu email), a ich opłatę należy uiścić formą elektroniczną lub w placówkach do tego przeznaczonych.
• adres email: pwik@polbiznes.com.pl,
• nr tel. 89-757 – 47 – 37, w godzinach 7:00 – 15:00,
• nr tel. 89-757 – 28 – 65, w godzinach 15:00 – 7:00.
Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy
Z poważaniem
Prezes Zarządu
mgr inż. Edward Żołądkowicz

18.09.2019

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Maliniak, gmina Morąg, obręb Maliniak Dz. nr 70/1, 70/3, 71/2, 72/2”

Dokument ogłoszenia do pobrania

Informacja z postępowania przetargowego w trybie zamówienia sektorowego „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Maliniak, gmina Morąg, obręb Maliniak Dz. nr 70/1, 70/3, 71/2, 72/2,”.

1. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zamówienia 8 500 000,00 zł netto
2. Ofertę na wykonanie zadania złożyła firma: Proffico Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 84/92/72; 00-514 Warszawa, oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia 8 095 000,00 zł netto, kwota brutto 9 956 850,00 zł podatek VAT 23%. Gwarancja 60 miesięcy na roboty budowlane, 36 miesięcy na maszyny i urządzenia liczony od dnia odbioru końcowego. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia - od dnia zawarcia umowy. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia - 18 miesięcy od daty protokolarnego przekazania placu budowy. Warunki płatności zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowy realizacji robót sporządzony zgodnie z pozycjami zawartymi w „Tabeli wartości elementów scalonych” złożonej wraz z ofertą.

22.08.2019

ZMIANY SIWZ oraz pytania dotyczące SIWZ wraz z odpowiedziami zamawiającego

Dokument ogłoszenia do pobrania

14.08.2019

Ogłoszenie przetargu na przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Maliniak gm. Morąg, obręb Maliniak Dz. nr 70/1; 70/3; 71/2; 72/2

Dokument ogłoszenia do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane

Dokument ogłoszenia do pobrania

Załączniki do w/w specyfikacji spakowane do formatu zip

Załączniki nr 15

Dokument ogłoszenia do pobrania

Załączniki nr 16

Dokument ogłoszenia do pobrania

Załączniki nr 17

Dokument ogłoszenia do pobrania

Załączniki nr 18

Dokument ogłoszenia do pobrania

13.08.2019

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego CW-5 do czyszczenia wpustów ulicznych i asenizacji

Dokument ogłoszenia do pobrania